Regulamin sklepu internetowego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresem qnap-sklep.pl jest własnością i jest prowadzony przez spółkę ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach (40-246), ul. Porcelanowa 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302251, REGON 277748264, NIP 9542398848, numer telefonu 327821400 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00), e-mail: handel@arkanet.com.pl
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany dalej „Konsumentem lub Osobą prywatną”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „ARKANET Sp.J.”).
 3. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przedmiotem sprzedaży są znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu urządzenia fizyczne oraz produktów elektronicznych w formie licencji zwane dalej łącznie „Produktami”.
 2. Oferowane w Sklepie urządzenia lub oprogramowanie są licencjonowane przez producentów poszczególnych Produktów. Warunki z ich korzystania określają umowy licencyjne dotyczące danego Produktu.
 3. W umowach o dostarczenie oferowanych Produktów Sprzedawca działa wyłącznie jako dystrybutor. Sprzedawca nie jest licencjodawcą oferowanego rozwiązania, a umowa licencyjna zwierana jest pomiędzy Klientem a producentem konkretnego Produktu.
 4. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem, następuje w momencie akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych produktów elektronicznych odpowiada producent.
 6. Wszelkie urządzenia fizyczne objęte są gwarancją producenta oferowanego Produktu. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, okres gwarancji wynosi 1 rok od dnia wydania towaru Klientowi.
 7. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.
 8. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji okaże się, że do uszkodzenia doszło z winy Klienta Sprzedawca może obciążyć Klienta wszelkimi kosztami wynikającymi z rozpatrzenia reklamacji.
 9. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w walucie PLN i są cenami brutto, zawierającymi obowiązujący podatek VAT 23%. Zapłata ceny jest dokonywana wyłącznie w walucie PLN.
 10. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach Produktów są dostępne na stronie internetowej Sklepu na kartach poszczególnych Produktów. Informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem są dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładkach „Opis produktu”.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.

 1. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta:
  1. imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy) oraz adres Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  2. numer NIP (dotyczy Firmy),
  3. adres elektroniczny (e-mail),
  4. numer telefonu.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 4. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według następującej procedury:
  1. Należy dokonać wyboru Produktu, który Klient zamierza kupić. Jeżeli wybrany Produkt jest niewidoczny na stronie głównej Sklepu, należy skorzystać z pozycji „PRODUKTY” w menu głównym oraz wybrać odpowiednią podgrupę produktową z dostępnych na liście rozwijanej.
  2. Po wybraniu Produktu Klientowi zostanie zaprezentowana oferta na zakup minimalnej możliwej do zamówienia ilości danego Produktu. Jeżeli Klient chce kupić większą ilość niż zaprezentowana, należy wybrać odpowiednią wielkość w polu: liczba urządzeń.
  3. Po wybraniu wymaganej ilości należy kliknąć pole „DODAJ DO KOSZYKA”.
  4. W celu kontynuowania realizacji zamówienia należy kliknąć w pole „Zobacz koszyk” dzięki czemu klient zostanie przeniesiony do strony koszyka na której widnieją wybrane wcześniej dodane produkty, ich ilości, koszt wysyłki oraz podsumowanie całościowe wartości koszyka.
  5. Na stronie koszyka Klient ma możliwość ostatecznie wybrać wymaganą ilość każdego z dodanych produktów poprzez zmianę wartości w polu: Ilość.
  6. Przy zmianie ilości produktu w Koszyku dzięki kliknięciu w przycisk „ZAKTUALIZUJ KOSZYK” nastąpi aktualizacja wartości łącznej koszyka.
  7. Klient znajdując się na karcie Koszyka ma możliwość w każdej chwili powrócić do dalszego przeglądania Sklepu dzięki kliknięciu w przycisk „KONTYNUUJ ZAKUPY”
  8. Po kliknięciu w przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI” pojawia się formularz umożliwiający podanie danych kupującego niezbędnych do realizacji zamówienia
  9. Na końcu formularza klient może zadecydować czy chce założyć konto klienta w Sklepie, w tym celu należy zaznaczyć odpowiednie pole oraz utworzyć hasło do konta.
  10. Następnie klikając „KONTYNUUJ” Klient przechodzi do kolejnej sekcji formularza w celu uzupełnienia adresu dostawy. Jeżeli adres dostawy jest taki sam jak podane wcześniej dane kupującego Klient poprzez przycisk „KONTYNUUJ” przechodzi do podsumowania zamówienia.
  11. Jeżeli adres dostawy jest inny niż dane kupującego należy zaznaczyć odpowiednie pole, uzupełnić formularz danymi do wysyłki oraz klikając „KONTYNUUJ” przejść do ostatniej sekcji z podsumowaniem zamówienia
  12. W sekcji Podsumowanie & Płatność Klient może zobaczyć ostatecznie wybrane Produkty, ich ilości oraz wartość całego zamówienia wraz z kosztem wysyłki.
  13. Poniżej listy wybranych produktów Klient wybiera dostępny sposób płatności za zamawiane Produkty.
  14. W ostatnim kroku przed potwierdzeniem dokonania transakcji należy zaznaczyć pole za zapoznanie się z Regulaminem sklepu. Czynność ta nie jest obowiązkowa jednak warunkuje ona realizację zamówienia.
  15. W celu złożenia zamówienia należy kliknąć przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” przechodząc do ostatniej sekcji zamówienia z pełnym podsumowaniem zamówionych produktów, kosztami oraz nadanym numerem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające w szczególności:
  1. numer oraz data złożenia zamówienia,
  2. informacje o wybranym przez Klienta produkcie,
  3. wartość zamówionego towaru + koszt wysyłki
  4. łączna wartość zamówienia do wpłaty
  5. metoda płatności
 6. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.
 7. W momencie pozytywnej weryfikacji wypełnionego formularza, zamówienie zostaje skierowane do realizacji.
 8. Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami dostawy w określonym czasie od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 4. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
  1. Przelew tradycyjny. Płatność powinna zostać dokonana po złożeniu zamówienia w terminie 7 dni od momentu otrzymania faktury pro forma. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia.
  2. Za pobraniem. Zakupione Produkty wysyłane są niezwłocznie po skompletowaniu z opcją zapłaty w momencie odbioru przesyłki od kuriera.
 2. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:
  1. ING Bank Śląski SA 16 1050 1214 1000 0022 6135 5388
   Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.
 4. Faktura za zakupiony Produkt zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.).

§ 5. DOSTAWA

 1. Urządzenia fizyczne są dostarczane firmą kurierską przesyłką ubezpieczoną na podany w zamówieniu adres dostawy Klienta.
 2. Dostawa urządzeń fizycznych następuje w ciągu 14 dni roboczych od momentu dokonania płatności. W szczególnych przypadkach ograniczonej dostępności urządzeń czas realizacji może się wydłużyć do 30 dni roboczych.
 3. Koszty dostawy urządzeń fizycznych ponosi Klient zgodnie ze złożonym zamówieniem. Koszt dostawy może być zróżnicowany w zależności wartości i gabarytów urządzenia.
 4. Oprogramowanie jest dostarczane w wersji elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po dokonaniu płatności. Na podany w zamówieniu adres e-mail Klient otrzymuje link umożliwiający pobranie wersji instalacyjnej oprogramowania komputerowego z Internetu wraz z kluczami aktywacyjnymi lub certyfikatem licencji w zależności od zakupionego Produktu.
 5. Klient nie ponosi żadnych kosztów wysyłki za zakup Produktów elektronicznych.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: ARKANET Sp. J. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na program zostaną przez Sprzedawcę anulowane, a Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania.

§ 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: handel@arkanet.com.pl, faksem na numer 327821401 lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
  1. wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  2. rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO), Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

Życzymy udanych zakupów
ARKANET Sp. J.