Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach (40-246) przy ul. Porcelanowej 19. Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez email: iod@arkanet.com.pl lub telefonicznie pod numerem
+48 327874824.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach 1] obsługi i wykonania umowy, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016, 2] wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawieniu faktury VAT, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016, 3] wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. marketingu bezpośredniego oferowanych produktów lub usług własnych i przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.

Chcąc rzetelnie wykonywać nasze usługi, Państwa dane będą mogły być przekazywane następującym grupom osób 1] pracownikom lub współpracownikom na podstawie osobnego upoważnienia, 2] podmiotom współpracującym jak dystrybutorzy i producenci oferowanych rozwiązań, w tym z krajów trzecich 3] organom kontrolnym, np. urzędom skarbowym, 4] innym odbiorcom np. firmom kurierskim. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, chyba że będzie to konieczne na podstawie obowiązujących przepisów po tym okresie w celach archiwalnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto zgodnie z przepisami przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do 1] żądania dostępu do treści Państwa danych osobowych, 2] sprostowania tych danych, 3] ich usunięcia, 4] ograniczenia przetwarzania, 5] prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, 6] przenoszenia tych danych, 7] cofnięcia zgody na przetwarzanie w przypadku gdy została wcześniej wyrażona w konkretnym celu, 8] wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak warunkuje możliwość zawarcia umowy z Administratorem. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia. Administrator informuje, że w celu wywiązania się umowy może stosować, po wyrażeniu odpowiednich zgód formalnych, zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym automatyczne profilowanie.